IZABRANI NOVI FUNKCIONERI GRADA

Danas je odr‘ana kon­sti­tu­tiv­na sed­ni­ca Gradske skupš{tine. Zbog aktuelne epidemio{loške situaci­je, lokalni par­la­ment je zasedao u sali Doma kulture.