TEHNIČKA ŠKOLA SPREMNA ZA POČETAK ŠKOLSKE GODINE

Tehni~ka {kola u Piro­tu, sprem­na je tehni~ki i kadrovs­ki za po~etak {kolske godine. U~enicima }e biti omogu}eno da nas­tavu prate online ili u {kol­skim klupama.