REFORMA JAVNE UPRAVE

Refor­ma javne uprave je pro­ces koji tra­je god­i­na­ma — to nije samo slu~čaj sa našš{om zemljom, tak­va su iskust­va i evrop­skih zemal­ja. Oni koji u pro­ce­su reforme u~čestvuju uvek naglaš{avaju da je neophod­no vreme da se rezul­tati vide. Ipak, nije samo vreme va‘žna odred­ni­ca, va‘žni su i lju­di koji tu refor­mu sprovode. Ko su lju­di koje ne vidite iza š{altera, a rade u javnoj upravi? Odgov­or le‘ži i u prič~i koju smo naprav­ili sa jed­nim od drž‘avnih slu‘žbenika.