DOBRA SARADNJA PIROTA SA KANCELARIJOM ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA

Grad Pirot ima dobru sarad­nju sa Kance­lar­i­jom za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma Vlade Srbi­je. O~ekuje se real­izaci­ja pro­jeka­ta koja je zbog epidemiolo{ke situaci­je bila zaus­tavl­je­na.