PIROTSKE ŠKOLE REALIZUJU PROJEKTE SA MINISTARSTVOM PROSVETE

Pirotske osnovne i sred­nje {kole redovno konkuri{u kod Min­istarst­va prosvete za real­izaci­ju pro­jeka­ta. Trenut­no se u O[ ”Sveti Sava” i pirot­skoj Gim­naz­i­ji real­izu­ju pro­jek­ti koji se ti~u podizan­ja nivoa obra­zo­van­ja u~enika i nastavnika.