OD 30 TESTIRANIH UZORAKA IZ OKRUGA 3 POZITIVNA NA COVID 19

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nesig­ur­na, ali sta­bil­na. Evi­den­tan je pad bro­ja obolelih u posled­nje dve nedel­je, {to je svakako rezul­tat primene pre­ven­tivnih mera, ka‘u u Zavo­du za javno zdravl­je Pirot. 

Iz Insti­tu­ta za javno zdravl­je Ni{ danas su stigli rezul­tati testi­ran­ja 30 uzo­ra­ka od kojih su 3 poz­i­tiv­na na COVID-19, saop{tavaju iz ZZJZ. Danas su uzorko­vana jo{ 23 brisa. Ukup­no od po~etka epi­demi­je uzorko­vano je 3.328 bri­se­va na PCR. 

Od ukupnog bro­ja testi­ranih u okrugu do 18.avgusta u Pirot­skom okrugu lab­o­ra­tori­js­ki je potvr|ena 361 oso­ba poz­i­tiv­na na korona virus: 243 u Piro­tu, 80 u Beloj Palan­ci, 34 u Babu{nici i 4 u Dim­itro­v­gradu. Od po~etka epi­demi­je 25 oso­ba je pre­minu­lo od kovi­da ili sa kovidom iz Pirot­skog okruga. 

U let­njem epi­demi­jskom tala­su reg­istrovano je 205 lab­o­ra­tori­js­ki potvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja. U ovom trenutku 51 oso­ba je u izo­laciji. Na Grud­nom odel­jenu Op{te bol­nice Pirot danas nije priml­jen nijedan paci­jent sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju. U ovoj nedelji broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma u odno­su na prethod­nu nedelju je pribli‘no isti. Zbog velike frekveni­je lju­di, velikog bro­ja tur­ista koji dolaze u okrug i dal­je pos­to­ji rizik pove}anja bro­ja obolelih i zato je neo­hod­no po{tovati mere pre­ven­ci­je.

U Srbi­ji jo{ 108 osoba zara‘enih viru­som korona

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja u posled­n­ja 24 sata od 9.186 testi­rana gra|ana, kod 108 oso­ba potvr|eno je pris­ust­vo virusa COVID 19. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 1507 paci­je­na­ta. Od posled­njeg izve{taja pre­minule su 4 osobe. Uku­pan broj pre­minulih od po~etka pan­demi­je je 681. Na res­pi­ra­toru je 64 paci­je­na­ta. Od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji testi­ra­no je 821.106 gra|ana.