DIREKTORI PIROTSKIH SREDNJIH ŠKOLA ZA KOMBINOVANI MODEL NASTAVE

Nas­ta­va u pirot­skim sred­njim {kola­ma po~e}e 1. sep­tem­bra, a usko­ro }e se znati i po kom mod­elu. Ju~e je odr‘an sas­tanak direk­to­ra sred­njih {kola na kome su odre|ene smer­nice za novu {kol­sku godinu.