U GALERIJI OTVORENA IZLOŽBA „SOCIAL DISTANCING„

U Galer­i­ji „^edomir Krsti}„ otvore­na je izlo‘ba „Social dis­tanc­ing„ koja prikazu­je kako umet­ni­ci iz regiona reagu­ju na novonastalu situaci­ju iza­z­vanu korona virusom,koji je uti­cao na sva podru~čja ‘živ­ota i izme­nio planove lju­di {irom sveta.