POPUNJENI SMEŠTANI KAPACITETI DO KRAJA SEPTEMBRA

Ovo leto po mno­go ~emu se raz­liku­je od svih prethod­nih. Epi­demi­ja korona virusa onemogu}ila nas je da putu­je­mo van zemlje,a ve}ina gra|ana obi­lazi­la je turisti~ke bis­ere Srbi­je. Pre­ma re~ima Bratisla­va Zlatko­va, dirtek­to­ra Turisti~ke orga­ni­zaci­je Pirot,kada je na{ kraj u pitan­ju , veliko je intereso­van­je za boravak na Staroj plani­ni i u kan­jonu Jerme. Sme{tajni kapaciteti pop­un­jeni su do kra­ja septermbra.