ZZJZ: OD 24 UZORKA JEDAN POZITIVAN NA COVID 19 IZ OKRUGA

Iz Zavo­da za javno zdravl­je Ni{, stigli su rezul­tati testi­ran­ja 24 uzor­ka iz Pirot­skog okru­ga, od kojih je jedan poz­i­ti­van na kovid infek­ci­ju, saop{tio je Zavod za javno zdravl­je Pirot. Od testi­ranih 3.275 gra|ana, od po~etka epčidemi­je, virus korona potvr|en je kod 357 oso­ba u Pirot­skom okrugu:Pirotu 240, u Beloj Palan­ci 80, u Babu{nici 33 i u Dim­itro­v­gradu 4. U let­njem epidemiolo{kom tala­su na podru~ju okru­ga potvr|eno je lab­o­ra­tori­js­ki 201 lice poz­i­tivno na kovid. U ovom trenutku su 54 osobe u izo­laciji. Danas je uzorko­vano jo{ 25 bri­se­va, ka‘e se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot danas nije priml­jen nijedan paci­jent sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju, ka‘u u Zavo­du. Od ukupnog bro­ja pre­gle­da 30 pos­to je prvih pre­gle­da, a 70 pos­to kon­trol­nih. Epi­demi­o­lo{ka situaci­ja u Piro­tu je nesig­ur­na, ali sta­bil­na. I dal­je pos­to­ji rizik za pove}anje bro­ja obolelih,zbog onih koji dolaze iz drugih grado­va i mes­ta u Srbi­ji, zbog turisti~kih puto­van­ja, kon­tinuira­nog kre­tan­ja stanovni{tva, ka‘e se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. U Okrugu je od posled­i­ca kovid infek­ci­je pre­minu­lo 25 oso­ba.