U Srbiji još 235 osoba zaraženih virusom korona

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istast­va zdravl­ja, u posled­n­ja 24 sata od ukup­no je testi­ra­no 9.383 gra|ana, kod 235 oso­ba potvr|eno je pris­ust­vo virusa korona. U posled­n­ja 24 sata pre­minule su 4 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Uku­pan broj pre­minulih u Srbi­ji od po~etka pan­demi­je je 665. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 2.120 paci­je­na­ta. Samo danas su hos­pi­tal­i­zo­vane 143 osobe, dok je otpu{teno 267. Na res­pi­ra­toru je 78 paci­je­na­ta. Od po~etka pan­demi­je testi­ra­no je ukup­no 789. 488 gra|ana.