U PIROTU POČELO SNIMANJE SPOTA ZA TAKMIČENJE “SRBIJA U RITMU EVROPE”

U Piro­tu je danas na neko­liko lokaci­ja po~elo sni­man­je spota koji }e pred­stavl­jati Pirot na takmi~enju „Srbi­ja u rit­mu Evrope„. Spot pro­duk­ci­js­ki real­izu­je Prva srp­s­ka tele­viz­i­ja. Igor Karadare­vi}, direk­tor ove man­i­festaci­je, najve}eg de~ijeg takmi~enja ove vrste, ka‘e da su devoj~ice koje pred­stavl­ja­ju Pirot sjajne,a sam grad kri­je toliko lep­ih lokaci­ja koje ga na najbolji na~in oslikavaju.