SREDNJOŠKOLCI OD 1. SEPTEMBRA U KLUPAMA ILI ONLINE

U pirot­skoj Gim­naz­i­ji su sprem­ni za po~etak {kolske godine, ka‘e direk­tor Bratislav Krsti}. Srednjo{kolci }će nas­tavu poha|đati ili u uč~ionicama, gde }će mak­si­mal­no mo}ći da ih bude pet­naestoro ili }e nas­tavu prati­ti na plat­for­mi online.