RADNIČKI PREDSTAVIO TIM ZA NOVU SEZONU

Radni~ki je danas pred­stavio tim za novu sezonu. U pirot­s­ki klub stigli su novi igra~i, a danas su pred­stavl­jeni i treneri mla|ih selek­ci­ja koje }e se ove sezone takmi~iti tako|e u Prvoj ligi Srbije.