KOMUNALAC UREĐUJE ZAPADNI KEJ I DEO OKO KANALA ROGOZ

Iako nije u nadle‘nosti, JP Komu­nalac brine i o ure|enju Keja, kanala Rogoz i drugim povr{inama u gradu. Sa kakvim se prob­lemi­ma susre}u, za na{u tele­viz­iju gov­ori direk­tor ovog komu­nalnog preduze}a Boban Toli}.