ZZJZ: OD 18 UZORAKA IZ OKRUGA NIJEDAN POZITIVAN NA COVID 19

Iz Zavo­da za javno zdravl­je Ni{, stigli su rezul­tati za 18 uzo­ra­ka iz Pirot­skog okru­ga, od kojih nema poz­i­tivnih na kovid infek­ci­ju, saop{tio je danas Zavod za javno zdravl­je Pirot. 

Od testi­ranih 3.250 gra|ana, od po~etka epčidemi­je, virus korona potvr|en je kod 356 oso­ba u Pirot­skom okrugu. U Piro­tu 239, u Beloj Palan­ci 80, u Babu{nici 33 i u Dim­itro­v­gradu 4. Danas su uzorko­vana jo{ 24 brisa, ka‘e se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot danas nije priml­jen nijedan paci­jent sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju, ka‘u u Zavo­du. Od ukupnog bro­ja pre­gle­da 30 pos­to je prvih pre­gle­da, a 70 pos­to kontrolnih. 

Epi­demi­o­lo{ka situaci­ja u Piro­tu je nesig­ur­na, ali sta­bil­na. I dal­je pos­to­ji rizik za pove}anje bro­ja obolelih koji dolaze niz drugih grado­va i mes­ta u Srbi­ji, zbog turisti~kih puto­van­ja, odlas­ka na posao u dru­gi grad, kao i drugih kre­tan­ja stanovni{tva, ka‘e se u saop{tenju Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

U Okrugu je od posled­i­ca kovid infek­ci­je pre­minu­lo 25 oso­ba.

U Srbi­ji jo{ 247 osoba zara‘enih viru­som korona

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istast­va zdravl­ja, u posled­n­ja 24 sata od 9.100 testi­ranih gra|ana,kod 247 oso­ba potvr|eno je pris­ust­vo virusa korona. 

U posled­n­ja 24 sata pre­minule su 3 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Uku­pan broj pre­minulih u Srbi­ji od po~etka pan­demi­je je 661. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 2.200 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­toru je 78 paci­jent. Od po~etka pan­demi­je testi­ra­no je ukup­no 780. 097 graž|ana.