OVE GODINE BEZ PIROTSKOG VAŠARA

Ove godine, zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je, ne}e biti tradi­cionalnog pirot­skog va{ara, ka‘e za na{u tele­viz­iju direk­tor JP Komu­nalac Boban Toli}.