U PLANU OTVARANJE MUZEJA ĆILIMARSTVA

Pre­ma najava­ma iz Gradske uprave, u ku}i Bela ma~ka u Tijabari koja }e biti rekon­stru­isana, plani­ra se otvaran­je Muze­ja }ili­marst­va. Ide­jni pro­jekat za rekon­struk­ci­ju Bele ma~ke radi ni{ki Zavod za za{titu spomeni­ka kul­ture. Da je ovakav muzej potre­ban Piro­tu, gradu }ili­ma, gov­ori istori~ar umet­nos­ti Rad­mi­la Vlatkovi}.