KOLIKO SE U PIROTU POŠTUJE KODEKS PONAŠANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U PIROTU ?

Drž‘avni slu‘žbenik je du‘žan da radi u skladu sa zakonom, da bude nepris­trasan u svom radu, politič~ki neu­tralan, da odbi­je pok­lon ili drugu korist i radi u javnom intere­su. Da li ste znali da je sve ovo propisano Kodek­som pona{šanja dr‘žavnih služ‘benika? Taj propis sadr‘ži 16 prin­ci­pa, propisanih zakonom, a kojih dr‘žavni slu‘žbenici ima­ju obavezu da se pridr‘žavaju. Istra‘živali smo –koliko se u Piro­tu ovaj propis po{štuje?