EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U PIROTU SE STABILIZUJE

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je nesigurna,ali se polako sta­bi­lizu­je. Kako za TV Pirot ka‘e dr Rad­mi­la Zec, epi­demi­olog Zavo­da za javno zdravl­je Pirot, ovo je rezul­tat primene pre­ven­tivnih mera, koje je i dal­je potreb­no po{tovati.