U SRBIJI ZARAŽENO JOŠ 235 OSOBA

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, u posled­n­ja 24 sata od 8.086 testi­ranih gra|ana, kod 235 oso­ba potvr|eno je pris­ust­vo virusa korona. U posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 6 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Uku­pan broj pre­minulih u Srbi­ji od po~etka pan­demi­je je 652. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 2.817 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­toru je 91 paci­jent. Do sada je izle~eno 18.965 lju­di. Uku­pan broj aktivnih slu~ajeva je 8799. Od po~etka pan­demi­je testi­ra­no je ukup­no 762.229 gra|ana.