PROSTORNI PLAN GRADA USKORO U MINISTARSTVU ZA GRAĐEVINU

Javni uvid u Nacrt novog Pros­tornog plana gra­da Piro­ta tra­jao je mesec dana. Da bi Pros­torni plan Piro­ta bio zvani~an doku­ment, potreb­no je da ga usvo­ji Grad­s­ka skup{tina.