KRIZNI ŠTAB ODLUČIO: MLAĐI UČENICI U UČIONICAMA, STARIJI I U ŠKOLI I ONLAJN OD 1.SEPTEMBRA

U~enici od prvog do ~etvr­tog razre­da nas­tavu }e od 1.septembra poha|ati u u~ionicama, gde }e mak­si­mal­no mo}i da ih bude 15, odlu~io je danas Krizni {tab. Ima}e najvi{e ~etiri ~asa koji }e biti skra}eni do 30 min­u­ta. Nas­ta­va }e se sprovodi­ti uz po{tovanje svih mera da bi se sman­jio rizik od res­pi­ra­tornih infek­ci­ja. U~enici star­i­jih razre­da }e borav­i­ti u {kola­ma uz iste mere pre­ven­ci­je, ali }e imati kom­bi­naci­ju onla­jn nas­tave i nas­tave u {kol­skoj sre­di­ni, saop{teno je posle sed­nice Kriznog {taba. Naredne nedel­je bi}e odlu~eno kako }e nas­ta­va biti orga­ni­zo­vana na fakul­te­ti­ma u Srbiji.