EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA JE POLAKO STABILIZUJE, OPREZ NEOHODAN

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nesigurna,ali sta­bil­na. Evi­den­tan je pad bro­ja obolelih u posled­nje dve nedel­je, {to je svakako rezul­tat primene pre­ven­tivnih mera, navo­di se u saop{tenju ZZJZ. Danas su iz Insti­tu­ta za javno zdravl­je Ni{ stigli rezul­tati testi­ran­ja 22 uzor­ka iz Pirot­skog okru­ga od kojih su 3 poz­i­tiv­na na korona virus: dva uzor­ka iz Piro­ta i jedan iz Babu{nice. Sa Grudnog odel­jen­ja Op{te bol­nice Pirot danas su dva paci­jen­ta pod sum­n­jom na kovid infek­ci­ju otpu{tena ku}i. U izo­laciji su trenut­no u Okrugu 63 osobe. U prethod­noj nedelji broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma u Pirot­skom okrugu je dvostruko sman­jen. Od ukupnog bro­ja pre­gle­da 30% je prvih pregleda,a 70% kon­trol­nih. Iz Zavo­da podse}aju da je od ukupnog bro­ja testi­ranih od po~etka epčidemi­je do danas virus korona potvr|en kod 354 osobe. Od po~etka epi­demi­je pre­minu­lo je 25 oso­ba sa podru~ja Pirot­skog okru­ga od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Stru~njaci Zavo­da za javno zdravl­je napom­in­ju da je neo­hod­no i dal­je po{tovati mere prevencije.