U SRBIJI ZARAŽENO JOŠ 163 OSOBE VIRUSOM KORONA

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istast­va zdravl­ja, u posled­n­ja 24 sata od 6. 819 testi­ranih gra|ana,kod 163 osobe potvr|eno je pris­ust­vo virusa korona. U posled­n­ja 24 sata pre­minu­lo je 5 oso­ba od posled­i­ca kovid infek­ci­je. Uku­pan broj pre­minulih u Srbi­ji od po~etka pan­demi­je je 646. Hos­pi­tal­i­zo­vane su 2.873 osobe. Na res­pi­ra­toru je 107 paci­je­na­ta. Od po~etka pan­demi­je, virus korona u Srbi­ji je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod 28.262 osobe. Testi­ra­no je 754.243 gra|ana.