OD 14 TESTIRANIH UZORAKA IZ OKRUGA JEDAN POZITIVAN NA VIRUS KORONA

Pre­ma posled­njim podaci­ma Cen­tra za kon­trolu i pre­ven­ci­ju bolesti ZZJZ Pirot, iz Insti­tu­ta za javno zdravl­je Ni{ stigli su rezul­tati testi­ran­ja 14 uzo­ra­ka sa podru~ja Pirot­skog okruga,od kojih je jedan poz­i­ti­van na virus COVID ‑19. Insti­tu­tu su na testi­ran­je posla­ta jo{ 22 uzorko­vana brisa. Od po~etka epi­demi­je do danas sa podru~ja Okru­ga uzorko­vano je 3.179 bri­se­va. U let­njem epidemiolo{kom tala­su u Pirot­skom okrugu potvr|eno je 195 oso­ba poz­i­tivnih na korona virus. Sva lica potvr|ena na korona virus u zav­is­nos­ti od te‘ine klini~ke slike su u ku}noj izo­laciji, kao i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca. Trenut­no su 62 osobe u izo­laciji. Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice trenut­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 4 osobe sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju. Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu se sta­bi­lizu­je, potvr|uju iz Zavo­da i isti~u da, iako pada broj obolelih u posled­njih dese­tak dana, neophod­no je pridr‘avati se propisanih mera pre­ven­ci­je kako bi se epi­demi­ja dr‘ala pod kon­trolom. Imaju}i u vidu epidemiolo{ku situaci­ju u Srbi­ji i dal­je pos­to­ji rizik od pre­li­v­an­ja obolelih iz drugih mes­ta u Srbi­ji, jer su u toku godi{nji odmori i turisti~ka puto­van­ja su tako|e aktuel­na. Iz Zavo­da podse}aju da je od ukupnog bro­ja testi­ranih u Pirot­skom okrugu do 10.avgusta virus korona potvr|en je kod 351 osobe. Od po~etka epi­demi­je pre­minu­lo je 25 oso­ba sa podru~ja okru­ga od posled­i­ca kovid inekcije.