NA ZAVOJSKOM JEZERU ODRŽANO TAKMIČENJE U PLIVANJU PERAJIMA

Na Zavo­jskom jezeru min­u­log viken­da je odr‘ano takmi~enje u pli­van­ju per­a­ji­ma. Orga­ni­za­tor takmi~enja je Ronila~ko pliva~ki klub Pirot.