NOVA ZELENA PIJACA U PIROTU NAREDNE GODINE

Zavod za za{titu spomeni­ka kul­ture iz Ni{a, radi pro­jek­t­no tehni~ku doku­mentaci­ju za izgrad­nju nove zelene pijace u Piro­tu. Nova pija­ca bi}e izgra|ena na postoje}oj lokaci­ji u Tijabari.