VUČIĆ: SITUACIJA BOLJA, NIJE VREME ZA OPUŠTANJE, POČINJE I REKONSTRUKCIJA ZGRADA OPŠTIH BOLNICA, MEĐU NJIMA I OB PIROT

Predsed­nik Srbi­je Alek­san­dar Vu~i} ka‘e da je epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji povoljni­ja nego pre deset dana. Najavlju­je po~etak izgrad­nje kovid bol­nice u Kru{evcu, ali i obnovu zgra­da op{tih bol­ni­ca u Srbi­ji, me|u koji­ma je i Op{ta bol­ni­ca Pirot.