PRVI STUDENTI NA PRAKSI U PIROTSKOM UPRAVNOM OKRUGU NA JESEN

Da mla­di osim teori­jskih znan­ja, steknu i iskust­vo u prak­si, va‘na je sarad­n­ja obra­zovnih ustano­va sa insti­tu­ci­ja­ma i privre­dom. U Pirot­skom upravnom okrugu rade stru~njaci iz bro­jnih oblasti. Usko­ro }e stru~nu prak­su u okrugu obavl­jati stu­den­ti Ekonom­skog fakul­te­ta iz Ni{a.