LEGAT MILORADA ANTIĆA PIRKETA U PIROTSKOJ GALERIJI

Galer­i­ja ^edomir Krsti} dobi­la je novi legat. Re~ je o legatu Milo­ra­da Anti}a Pir­ke­ta, ro|enog Piro}anca koji ‘ivi u Boru.