DANAS BEZ POTVRĐENIH NOVOOBOLELIH OD KOVIDA U OKRUGU

Svih 19 uzo­ra­ka iz okru­ga za koje su danas stigli rezul­tati anal­ize neg­a­tivni su na virus korona, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu 14 briseva. 

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot je jed­na obolela oso­ba pod sum­n­jom na kovid infek­ci­ju. ^etiri osobe su se opo­rav­ili i otpu{tene su iz bol­nice, ka‘e se u saop{tenju.

U ku}noj izo­laciji su 62 osobe. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu sta­bi­lizu­je. Evi­den­tan je pad bro­ja obolelih {to je, navode iz Zavo­da, rezul­tat primene mera prevencije. 

Apelu­ju da je i dal­je neophod­no odgov­orno pona{anje svakog pojed­in­ca i po{tovanje svih pre­ven­tivnih mera. 

Do sada je virus korona potvr|en kod 350 oso­ba iz okru­ga, od posled­i­ca infek­ci­je od po~etka epi­demi­je pre­minule su 24 osobe iz okru­ga. Do sada je uzorko­vano 3.157 briseva. 

U Srbi­ji jo{ 276 oso­ba zara‘eno viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata virus korona je u Srbi­ji potvr|en kod jo{ 276 od 9.922 testi­rane osobe. 

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 5 osoba. 

Hos­pi­tal­i­zo­vane su 3.154 osobe. 

Na res­pi­ra­tori­ma je 118 pacijenta. 

Od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji je testi­ra­no 733.059 gra|ana, virus je do sada potvr|en kod 27.608. Od posled­i­ca infek­ci­je do sada je u Srbi­ji pre­minu­la 626 oso­ba.