U OKRUGU JOŠ 6 ZARAŽENIH VIRUSOM KORONA, PREMINULA JOŠ JEDNA OSOBA OD POSLEDICA VIRUSA

Virus korona potvr|en je kod jo{ 6 oso­ba iz okru­ga: 5 iz Piro­ta i 1 iz Bele Palanke — to su rezul­tati anal­ize 69 uzo­ra­ka, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu jo{ 19 briseva. 

Jo{ jed­na oso­ba iz okru­ga je pre­minu­la od posled­i­ca infekcije. 

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot je pet obolelih oso­ba pod sum­n­jom na kovid infek­ci­ju.

Svi kod kojih je potvr|en virus su, u zav­is­nos­ti od te‘ine klini~ke slike, u ku}noj izo­laciji ili na bolni~kom le~enju. U izo­laciji su i ~lanovi nji­hovih porod­i­ca. Trenut­no je u izo­laciji 66 oso­ba, ka‘u iz Zavoda. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu se sta­bi­lizu­je, a vidljivi su i rezul­tati mera i progla{enja vanredne situaci­je u Beloj Palan­ci, ka‘u iz Zavoda. 

Evi­den­tan je bla­gi pad bro­ja obolelih od virusa korona u okrugu u posled­njih nedelju dana, {to je isti~u iz Zavo­da, rezul­tat primene mera prevencije. 

Apelu­ju da je i dal­je neophod­no odgov­orno pona{anje svakog pojed­in­ca i po{tovanje svih pre­ven­tivnih mera. 

Vi{e od dve tre}ine oso­ba iz okru­ga kod kojih je virus potvr|en u junu i julu se opo­rav­i­lo. Od po~etka epi­demi­je Kovid19 je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod 350 oso­ba u okrugu. Od posled­i­ca infek­ci­je od po~etka epi­demi­je pre­minule su 24 osobe iz okru­ga. Do sada su uzorko­vana 3.143 brisa. 

U Srbi­ji jo{ 299 oso­ba zara‘eno viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata virus korona je u Srbi­ji potvr|en kod jo{ 299 od 10.033 testi­rane osobe. 

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 7 osoba. 

Hos­pi­tal­i­zo­vane su 3.224 osobe. 

Na res­pi­ra­tori­ma je 120 pacijenta. 

Od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji testi­ra­no je 723.137 oso­ba, virus je do sada potvr|en kod 27.332. Od posled­i­ca infek­ci­je do sada je u Srbi­ji pre­minu­la 621 osoba.