TKAČKA KOLONIJA NA STAROJ PLANINI OKUPILA DESETAK TKALJA

Tka~ka koloni­ja na Staroj plani­ni ove godine do‘ivljava svoj jubilej, 5 god­i­na. Osim tkal­ja koje u~estvuju u radu koloni­je, da tka }ilim u~ila je i ‘ena ameri~kog ambasado­ra En Godfri.