NOVE KNJIGE U IZDANJU MUZEJA PONIŠAVLJA, PIROTSKOG ARHIVA I BIBLIOTEKE

”Rat­ni do‘ivljaji Piro}anaca u Prvom svet­skom ratu”, naziv je nove knjige ~iji je izda­va~ Muzej Poni{avlja. Knji­ga }e usko­ro iza}i iz {tampe.

Iz {tampe je iza{lo novo izdan­je Istori­jskog arhi­va pod nazivom ‘’ Pirot­s­ki okrug, istori­ja admin­is­tra­tivno-ter­i­tori­jal­nih prom­e­na 1878–2007’’. 

Autor je arhivista Pre­drag M. Vidanovi}. 

Re~ je o veo­ma ozbiljnom i zahtevnom istra‘ivanju i izuzetnom izvoru za istra‘iva~e i prou~avaoce istori­je admin­is­tra­tivno- ter­i­tori­jal­nih prom­e­na u okrugu.

Knji­ga ”Ljubavne tajne”, autorke Lene Tigran, novo je izdan­je Nar­o­dne bib­lioteke Pirot. 

U knjizi je deset istini­tih pri~a kroz koje se autor­ka bavi mu{ko-‘enskim odnosi­ma i save­ti­ma o razumevan­ju istih, navode iz pirotske biblioteke. 

Knji­ga obilu­je ilus­traci­ja­ma autorke i Andre­ja Jovanovi}a koji je i autor korica. 

Ured­nik knjige je pisac Boris Stare{ina.