ČELAR: U TOKU PREGOVORI SA IGRAČIMA ZA KOMPLETIRANJE TIMA

Nared­nu tren­ing utak­micu pred po~etak prven­st­va Radni~ki }e imati u sub­o­tu sa ekipom Budu}nosti iz Popov­ca. Utak­mi­ca se igra na sta­dionu kraj Ni{ave. Po~inje u 17.30.

Pre­ma re~ima tren­era Radni~kog Dejana ^elara, ju~era{nja utak­mi­ca sa Kon­stan­tin­om iz Ni{a koja je odlo‘ena zbog lo{eg vre­me­na, bila je predvi|ena za igra~e koji su imali man­ju minuta‘u. Oni su odradili ja~i tren­ing i sprem­ni su za suret sa ekipom Budu}nosti, ka‘e ^elar.

U toku su pre­gov­ori sa igra~ima, a tren­er se nada da }e Beli biti kom­ple­ti­rani pred po~etak prvenstva. 

Takmi~enje Prve lige Srbi­je po~inje 15. avgus­ta. U prvom kolu Radni~ki do~ekuje Slogu iz Kraljeva.