PUNA TORBICA NEPRIJAVLJENOG ZLATNOG NAKITA NA GRADINI

Carini­ci su na Gra­di­ni spre~ili pokuŠŠ{aj krijum~arenja zlatnog naki­ta, ~ija je vred­nost pro­cen­je­na na vi{e od 200.000 dinara, saop{teno je iz Uprave carine. 

Prekr{aj je otkriv­en u putni~kom kom­bi­ju bugarskih reg­is­tarskih ozna­ka kojim je deve­toro bugarskih dr‘avljana puto­va­lo ka Nema~koj.

U ru~noj tor­bici jedne put­nice prona|eno je 25 razli~itih koma­da zlatnog naki­ta, ukup­ne te‘ine oko 200 grama. 

Nepri­javl­jene zlatne ogr­lice, narukvice, prsten­je i min|u{e zadr‘ane su do okon~anja prekr{ajnog pos­tup­ka pred nadle‘nim sudom, navo­di se u saop{tenju.