POČELA TKAČKA KOLONIJA NA STAROJ PLANINI

Ju~e je po~ela peta, tradi­cional­na, Tka~ka koloni­ja na Staroj plani­ni. Tkalje iz neko­liko grado­va Srbi­je sme{tene su u Sport­sko ‑rekreativnom cen­tru u Dojkincima.