KETERING BRZI 010 PRIPREMA I DO 50 OBROKA DNEVNO

U Piro­tu je u jan­u­aru otvoren keter­ing Brzi 010. Sala za man­ji broj gosti­ju nalazi se u uli­ci Vojisla­va Ili}a. Iako je imao druga~ije planove, vlas­nik se posle dva mese­ca poslo­van­ja suo~io sa epi­demi­jom virusa korona zbog koje nije radio.