GIMNASTIKA NA OTVORENOM U DOBA PANDEMIJE

Gimnasti~ki klub Soko nas­tavio je sa tren­inz­i­ma. Gimnasti~ari ve‘baju na otvorenom uz po{tovanje preporu~enih mera pre­ven­ci­je. Zbog pan­demi­je su odlo‘ena sva takmi~enja.