BLAGI PAD BROJA OBOLELIH OD KOVIDA U OKRUGU, VIRUS POTVRĐEN KOD JOŠ 5 OSOBA

Virus korona potvr|en je kod jo{ pet oso­ba iz okru­ga: 4 iz Piro­ta i 1 iz Bele Palanke — to su rezul­tati anal­ize 35 uzo­ra­ka, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

^eka­ju se rezul­tati za 26 uzoraka. 

Danas su uzorko­vana i posla­ta na anal­izu jo{ 43 brisa. 

Svi kod kojih je potvr|en virus su, u zav­is­nos­ti od te‘ine klini~ke slike, u ku}noj izo­laciji ili na bolni~kom le~enju. ^lanovi nji­hovih porod­i­ca su tako|e u izo­laciji. Trenut­no su u izo­laciji 73 osobe, ka‘e se u saop{tenju.

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot su ~etiri obolele osobe pod sum­n­jom na Kovid infek­ci­ju.

Evi­den­tan je bla­gi pad bro­ja obolelih od virusa korona u okrugu u posled­njih nedelju dana, {to je isti~u iz Zavo­da, rezul­tat primene mera prevencije. 

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu se sta­bi­lizu­je. Vidljivi su i rezul­tati mera i progla{enja vanredne situaci­je u Beloj Palan­ci, ka‘e se u saop{tenju.

Apelu­ju da je i dal­je neophod­no odgov­orno pona{anje svakog pojed­in­ca i po{tovanje svih pre­ven­tivnih mera. 

Iz Zavo­da navode da je virus od po~etka epi­demi­je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|en kod 344 osobe u okrugu. Od posled­i­ca infek­ci­je od po~etka epi­demi­je pre­minule su 23 osobe iz okru­ga. Do sada su uzorko­vana 3.124 brisa. 

U Srbi­ji jo{ 295 oso­ba zara‘eno viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata virus korona je u Srbi­ji potvr”|en kod jo{ 295 od 9.858 testi­ranih gra|ana.

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 9 osoba. 

U Srbi­ji je hos­pi­tal­i­zo­vano 3.315 osoba.

Na res­pi­ra­tori­ma su 132 paci­jen­ta.

Od po~etka epi­demi­je u Srbi­ji su testi­rane 713.104 osobe, virus je do sada potvr|en kod 27.033. Od posled­i­ca infek­ci­je do sada je u Srbi­ji pre­minu­lo 614 oso­ba.