ODLOŽENI DANI BANICE U BELOJ PALANCI

Ovo­go­diš{nje izdan­je gas­tronomske man­i­festaci­je “Dani ban­ice”“ po kojoj je Bela Palan­ka poz­na­ta, odlo‘eno je zbog aktuelne situaci­je sa epi­demi­jom virusa korona.