MINISTARKA MIHAJLOVIĆ OBIŠLA POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE VODE ZA PIĆE U PIROTU

Pot­predsed­ni­ca Vlade i min­istar­ka gra|evinarstva, saobra}aja i infra­struk­ture Zorana Miha­jlovi} danas je u Piro­tu obi{la Postro­jen­je za pre~i{}avanje vode za pi}e u Berilovcu. Postro­jen­je su obi{li i dr‘avni sekre­tar Zoran Laki}evi}, direk­tor JP Pute­vi Srbi­je Zoran Drob­n­jak, na~elnica okru­ga Dra­gana Ton~i}, gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} i direk­tor JP Vodovod i kanal­izaci­ja Zoran Nikoli}.