JOŠ 2 OSOBE IZ PIROTA POZITIVNE NA KOVID19

Virus korona potvr|en je kod jo{ 2 osobe iz Piro­ta — to su rezul­tati anal­ize 16 uzo­ra­ka, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

^eka­ju se rezul­tati za 19 uzoraka. 

Danas je uzorko­vano i posla­to na anal­izu jo{ 26 briseva. 

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot je petoro obolelih pod sum­n­jom na kovid infekciju. 

Svi kod kojih je potvr|en virus su, u zav­is­nos­ti od te‘ine klini~ke slike, u ku}noj izo­laciji ili na bolni~kom le~enju.

Jo{ jed­na oso­ba iz okru­ga je pre­minu­la od posled­i­ca virusa korona. 

Iz Zavo­da navode da je evi­den­tan bla­gi pad bro­ja obolelih u posled­njih nedelju dana, {to je isti~u, rezul­tat primene mera prevencije.

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu se sta­bi­lizu­je, ka‘u iz Zavo­da. Vide se i rezul­tati mera i progla{enja vanredne situaci­je u Beloj Palan­ci, ka‘e se u saop{tenju.

Apelu­ju da je i dal­je neophod­no odgov­orno pona{anje svakog pojed­in­ca i po{tovanje svih pre­ven­tivnih mera. 

U junu i julu je Kovid19 potvr|en kod 185 oso­ba iz okru­ga, a vi{e od dve tre}ine se opo­rav­i­lo. Od po~etka epi­demi­je virus korona je u okrugu potvr|en kod 341 osobe: u Piro­tu 228, Beloj Palan­ci 77, Babu{nici 32 i Dim­itro­v­gradu 4. Od posled­i­ca infek­ci­je od po~etka epi­demi­je su u okrugu pre­minule 23 osobe. Do sada je uzorko­van 3.081 bris.