DROBNJAK O UREĐENJU PUTEVA KA STAROJ PLANINI

Direk­tor Pute­va Srbi­je Zoran Drob­n­jak pri­likom dana{nje posete Piro­tu, rekao je da }e dr‘ava pomo}i rekon­struk­ci­ju i izgrad­nju pute­va ka Staroj planini.