MUZEJ ODBRANE REKA STARE PLANINE U TEMSKOJ

Povodom 50 god­i­na borbe za o~uvanje reka I za{titu prirode u Tem­skoj je otvoren Muzej obrane reka Stare pla­nine. Autor stalne postavke je Dra­gana Bo‘inovi}. Ovaj pro­jekat podr‘ale su bro­jne ustanove i organizacije.