JOŠ 3 OSOBE IZ OKRUGA POZITIVNE NA KOVID19

Virus korona potvr|en je kod jo{ 3 osobe u okrugu: 2 iz Piro­ta i 1 iz Babu{nice –- to su rezul­tati anal­ize 33 uzor­ka, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot. 

^eka­ju se rezul­tati za 3 uzorka. 

Ju~e je uzorko­vano jo{ 6 briseva. 

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot je 5 obolelih pod sum­n­jom na kovid infek­ci­ju, dve osobe su se opo­rav­ile i otpu{tene su sa le~enja.

Na le~enje u KC Ni{ upu}ena je jo{ jed­na oso­ba iz okruga. 

Svi kod kojih je potvr|en virus su u zav­is­nos­ti od te‘ine klini~ke slike u ku}noj izo­laciji ili na le~enju u bol­ni­ci, ka‘e se u saop{tenju.

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nepo­volj­na, ali sta­bil­na i pod kontrolom. 

Iz Zavo­da apelu­ju da je i dal­je neophod­no po{tovanje svih mera prevencije. 

Od po~etka epi­demi­je u okrugu je virus potvr|en kod 339 oso­ba. Od posled­i­ca infek­ci­je, od po~etka epi­demi­je u okrugu su pre­minule 22 osobe. U okrugu je uzorko­vano 3.026 briseva. 

U Srbi­ji jo{ 258 oso­ba zara‘eno viru­som korona

U posled­n­ja 24 sata virus korona je u Srbi­ji potvr”|en kod jo{ 258 od 7.168 testi­ranih gra|ana.

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 8 osoba. 

U Srbi­ji su hos­pi­tal­i­zo­vane 3.554 osobe. 

Na res­pi­ra­tori­ma je 146 pacijenata. 

Od po~etka epi­demi­je od posled­i­ca virusa u Srbi­ji je pre­minu­lo 598 oso­ba. Virus je do sada potvr|en kod 26.451 od 693.656 testi­ranih gra|ana.