U PLANU NASTAVAK UREĐENJA PUTEVA KA SELIMA

U toku je sanaci­ja neko­liko region­al­nih put­nih prava­ca na ter­i­tori­ji Piro­ta. Ove poslove finan­sira JP Kori­dori Srbi­je. Za odr‘avanje i sanaci­ju lokalnih pute­va nadle‘na je Grad­s­ka upra­va Pirot.