U OKRUGU JOŠ 7 OSOBA POZITIVNO NA KOVID19

Jo{ sedam oso­ba iz okru­ga zara‘eno je viru­som korona: pet oso­ba iz Piro­ta i dve iz Bele Palanke — to su rezul­tati anal­ize 61 uzor­ka, saop{teno je iz Zavo­da za javno zdravl­je Pirot.

^eka­ju se rezul­tati za 3 uzorka.

Danas su uzorko­vana i posla­ta na anal­izu jo{ 33 brisa. 

Na Grud­nom odel­jen­ju Op{te bol­nice Pirot su ~etiri obolele osobe pod sum­n­jom na kovid infek­ci­ju, dve su se opo­rav­ile i otpu{tene su sa le~enja. 

Jo{ dve osobe iz okru­ga su upu}ene na le~enje u KC Ni{, navo­di se u saop{tenju.

Epidemiolo{ka situaci­ja u Piro­tu je i dal­je nepo­volj­na, ali sta­bil­na i pod kontrolom. 

Sman­ju­je se broj pre­gle­da u kovid ambu­lan­ta­ma u Piro­tu i Beloj Palanci. 

Neophod­no je i dal­je po{tovanje svih mera pre­ven­ci­je od strane svakog pojed­in­ca, apelu­ju iz Zavoda. 

Od po~etka epi­demi­je virus korona je u okrugu do sada potvr|en kod 336 oso­ba: 224 u Piro­tu, 77 u Beloj Palan­ci, 31 u Babu{nici i 4 u Dim­itro­v­gradu. Od posled­i­ca infek­ci­je od po~etka epi­demi­je u okrugu su pre­minule 22 osobe. Do sada je u okrugu uzorko­vano 3.020 briseva. 

U Srbi­ji jo{ 339 zara‘enih viru­som korona

U Srbi­ji je u posled­n­ja 24 sata virus korona potvr|en kod jo{ 339 od 9.436 testi­ranih osoba. 

Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­lo je 8 osoba. 

Hos­pi­tal­i­zo­vano je 4.305 gra|ana.

Na res­pi­ra­tori­ma su 162 pacijenta. 

Od po~etka epi­demi­je od posled­i­ca virusa su pre­minule 573 osobe. Do sada je virus u Srbi­ji potvr|en kod 25.552 od testi­rana 668.984 gra|ana.