U BELOJ PALANCI PROGLAŠENA VANREDNA SITUACIJA ZBOG POVEĆANJA BROJA OBOLELIH OD KORONA VIRUSA

U Beloj Palan­ci je progla{ena vanred­na situaci­ja zbog zna~ajnog pove}anja bro­ja poz­i­tivnih na kovid19. 

[tab za vanredne situaci­je Bele Palanke doneo je ovu odluku kako bi se ubla‘ila epi­demi­ja korona virusa kojom je Bela Palan­ka pre­ma posled­njim podaci­ma Zavo­da za javno zdravl­je najpogo|enija.

Ograni~en je rad svih ugos­titeljskih objeka­ta do 23 sata. 

U parkovi­ma i na drugim javn­im povr{inama, nije dozvol­jeno oku­pl­jan­je vi{e od pet oso­ba na jed­nom mestu. 

Uz kori{}enje za{titnih sred­sta­va, obavez­na je i fizi~ka dis­tan­ca od metar i po.